JUKI KE-2070L 高速貼片機

年份:2010  1台

JUKI RS-1 高速貼片機

年份:2017  1台

YAMAHA YV-100Xg

年份:2007 2008  數台

YAMAHA YSM10

年份:2017  2台

YAMAHA YS-12

年份:2013  2017  數台

Samsung Hanwha SM481 PLUS

年份:2017 2018 2019  數台

Samsung SM321

年份:2009 

Samsung SM421

年份:2012 2013  ​數台

YAMAHA YG100R

年份:2007

年 份:2004

年 份:2003,2005

年 份:2015,2017